Jesteś ciekawy świata? Dobrze trafiłeś!

Nasze studia o profilu praktycznym pozwolą Ci go odkryć na nowo

Bycie naszym studentem to przyjemność dająca imponujące zaplecze stanowiące prostą drogę do wejścia na współczesny rynek pracy. Poznasz z nami procesy i zjawiska społeczne zachodzące w globalizującym się świecie. Zrozumiesz co to analiza statystyczna i jakimi narzędziami się ją wykonuje. Wzmocnisz umiejętności negocjacyjne i mediacyjne. Rozbudzisz swoją kreatywność i nauczysz się klarowności wypowiedzi. Oferujemy Ci niezapomniane chwile i zgrane grono towarzyszy.

Jeżeli jeszcze się wahasz, odpowiadamy.

Absolwenci socjologii, w dobie rozwoju Internetu i coraz większej liczby danych, są grupą najliczniej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Zatrudnienie możesz znaleźć  w ośrodkach badań opinii publicznej i rynku, administracji rządowej i samorządowej, korporacjach biznesowych i medialnych, działach zajmujących się zasobami ludzkimi czy też w instytucjach związanych z edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia.

Zdecyduj, czy chcesz prowadzić Badania i analizy społeczne zostać Organizatorem społeczności lokalnej czy też chciałbyś Zarządzać innowacjami i zapisz się na nasze specjalizacje.

Specjalności

Specjalności na studiach I stopnia:

 • Badania i analizy społeczne
 • Organizator społeczności lokalnej
 • Zarządzanie innowacyjne

W ramach studiów II stopnia, każdy student wybiera 4 spośród 10 modułów:

 • Więzi społeczne we współczesnym świecie
 • Przemiany kulturowe w zglobalizowanym świecie
 • Społeczeństwo medialne
 • Praca - kariera - zmiana
 • Gospodarka i społeczeństwo
 • Socjologia życia publicznego
 • Socjologia zdrowia
 • Rodzina i społeczeństwo
 • Migracje
 • Socjologia zmian społecznych

Informacje o studiach doktoranckich dostępne są na stronie: umcs.pl w zakładce "Kandydat"

Opis specjalności

W ramach specjalności Badania i analizy społeczne studenci zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia badań i analiz społecznych. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu statystyki społecznej, badań marketingowych, stosowanych technik informatycznych. Mogą z powodzeniem odnaleźć się na rynku pracy, znajdując zatrudnienie w ośrodkach badania opinii publicznej, firmach zajmujących się badaniami rynkowymi czy też w agencjach marketingowych.


Specjalność Organizator społeczności lokalnej skoncentrowana jest wokół zagadnień polityki społecznej w perspektywie lokalnej. Studenci zyskują umiejętności diagnozowania problemów społecznych oraz konstruowania efektywnych strategii naprawczych. Poszerzają swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej, nowoczesnej pracy socjalnej czy komunikacji interpersonalnej. Wybór tej ścieżki tematycznej dostarcza kwalifikacji niezbędnych do pracy w organizacjach pozarządowych i w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.


Natomiast specjalność Zarządzanie innowacyjne największy nacisk kładzie na nowoczesne metody zarządzania i innowacyjnych technik komunikacyjnych. Studenci nabywają umiejętności pracy zespołowej, stosowania nowoczesnych technik reklamowych i PR, uczą się zarządzania przez coaching oraz kreatywnego podejścia biznesowego. Po ukończeniu tej specjalności mogą być zatrudnieni jako specjaliści w działach HR (Human Resources), jako eksperci ds. kreowania wizerunku w agencjach reklamowych czy działach PR (Public Relations).

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Rejestracja

Wejdź na stronę irk.umcs.lublin.pl i zarejestruj się już dziś!

Wybierz kierunek

Spośród dostępnych w katalogu kierunków studiów wybierz Socjologię!

UMCS. Zadbaj o swoją przyszłość!

Możliwości rozwoju:


Działalność w Kole Naukowym Studentów Socjologii, Studenckim Kole Naukowym Socjologów Gospodarki i Organizacji, realizacja projektów badawczych lub społecznych, konstruowanych w ramach zajęć dydaktycznych, uczestnictwo w przedsięwzięciach szkoleniowych, projektach społecznych oraz promocyjnych, pozyskiwanie środków na badania, zawodowe praktyki krajowe i zagraniczne.


 


Zdobędziesz umiejętności:

 • diagnozowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych i gospodarczych, społecznych, czynników ryzyka zdrowotnego)
 • przeprowadzania podstawowych analiz statystycznych z pomocą narzędzi informatycznych
 • mediacyjne i negocjacyjne
 • kompetencji miękkich: komunikatywność, kreatywność
 • umiejętności pracy w zespole

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach?

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:
 • ośrodkach badania opinii publicznej i rynku lub może założyć własną firmę badawczą
 • administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach)
 • korporacjach biznesowych i medialnych
 • firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources)
 • dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym
 • instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

Formularz kontaktowy

Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


O Wydziale:

Wydział Filozofii i Socjologii dąży w ofercie edukacyjnej do wypośrodkowania pomiędzy dobrym przygotowaniem specjalistycznym a ogólnohumanistycznym wykształceniem. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią specjaliści oraz praktycy w zakresie socjologii, filozofii, kognitywistyki, polityki publicznej, europeistyki, kreatywności społecznej.

Wydział prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, dostosowuje programy nauczania i specjalności do zmieniającego się rynku pracy. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne - w tym aplikowania o granty i posługiwania się językami obcymi - otwierające drogę do nowych rynków pracy. Studia II stopnia (magisterskie) umożliwiają realizowanie indywidualnych ścieżek nauczania. Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną (nowoczesnymi salami dydaktycznymi, aulą konferencyjną, dobrze zaopatrzoną biblioteką wydziałową, trzema pracowniami komputerowymi oraz specjalistyczną salą dydaktyczną dla osób niepełnosprawnych).

Nasi absolwenci orientują się w złożonej rzeczywistości społecznej, mają zdolność krytycznego myślenia, trafnego formułowania hipotez, kreatywnego rozwiązywania problemów, prowadzenia badań –  są elastyczni i otwarci na zmiany. Znajdują zatrudnienie na wyższych uczelniach, w instytucjach kultury, urzędach, fundacjach i przedsiębiorstwach, są wśród nich specjaliści różnych branż, eksperci, menadżerowie i politycy.

***