Jesteś ciekawy świata? Dobrze trafiłeś!

Nasze studia o profilu praktycznym pozwolą Ci go odkryć na nowo

Bycie naszym studentem to przyjemność dająca imponujące zaplecze stanowiące prostą drogę do wejścia na współczesny rynek pracy. Poznasz z nami procesy i zjawiska społeczne zachodzące w globalizującym się świecie. Zrozumiesz co to analiza statystyczna i jakimi narzędziami się ją wykonuje. Wzmocnisz umiejętności negocjacyjne i mediacyjne. Rozbudzisz swoją kreatywność i nauczysz się klarowności wypowiedzi. Oferujemy Ci niezapomniane chwile i zgrane grono towarzyszy.

Jeżeli jeszcze się wahasz, odpowiadamy.

Bez socjologii trudno zrozumieć świat współczesnej gospodarki, polityki, kultury, edukacji, technologii: Jak Internet zmienia warunki życia i pracy? Czy w przyszłości zniknie rodzina, naród, państwo narodowe, demokracja? Skąd u niektórych rodziców się bierze brak zaufania do szczepionek? Czy ludzkości uda się poradzić z problemem zmiany klimatu? Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na takie pytania, socjologia - “królowa nauk społecznych” - jest kierunkiem dla Ciebie!

W Instytucie Socjologii UMCS nie boimy się stawiać trudnych pytań. Ponieważ otaczająca nas rzeczywistość staje się coraz większym wyzwaniem, my nie stoimy w miejscu i ciągle się zmieniamy by móc ją rozumieć. Z nami poznasz procesy i zjawiska społeczne zachodzące zarówno w małych społecznościach, jak i w globalizującym się świecie.  Jednocześnie kładziemy duży nacisk na umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz rozwój kompetencji osobistych i interpersonalnych.

 

Poniżej kilka argumentów dlaczego studiowanie socjologii na UMCS może być dobrym pomysłem:

 • Absolwenci socjologii, w dobie rozwoju Internetu i coraz większej liczby danych, są grupą poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Zatrudnienie możesz znaleźć w ośrodkach badań opinii publicznej i rynku, administracji rządowej i samorządowej, korporacjach biznesowych i medialnych, działach zajmujących się zasobami ludzkimi czy też w instytucjach związanych z edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia.
 • Socjologia I stopnia na UMCS to kierunek o profilu PRAKTYCZNYM, co oznacza, że:
 • Zajęcia poprowadzą dla Ciebie wykładowcy o praktycznym doświadczeniu zdobywanym także poza uczelnią (eksperci zajmujący się badaniami społecznymi, marketingowymi, pracownicy instytucji samorządowych i pozarządowych, a także doświadczeni praktycy wdrażający rozmaite projekty społeczne).
 • Pomożemy Ci zdobyć doświadczenie zawodowe. Podczas studiów zapewnimy Ci praktyki w instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych wykonujących pożyteczne projekty społeczne i firmach zajmujących się między innymi badaniami społecznymi.
 • Zajęcia dydaktyczne zaliczysz już w pięć semestrów! Szósty semestr możesz przeznaczyć na wartościowe praktyki zawodowe i pisanie pracy dyplomowej.
 • Socjologia daje również bardzo konkretne, cenne i specyficzne dla tego kierunku studiów kompetencje, które zapewnią Ci przewagę nad absolwentami większości innych kierunków społecznych i humanistycznych (Ich zdobycie podczas komercyjnych kursów jest kosztowne):
  • Nabędziesz poszukiwanych na rynku pracy umiejętności konstruowania narzędzi badawczych i przeprowadzania badań społecznych. Podczas kursów metodologicznych poznasz metody ilościowych i jakościowych badań społecznych. Nauczysz się korzystać ze specjalistycznych programów do statystycznej analizy danych!
  • Nabędziesz umiejętności aplikowania o środki na realizację projektów społecznych oraz zarządzania, rozliczania i ewaluacji ich efektów. Są to ważne kompetencje dla organizacji i instytucji pozyskujących środki zewnętrzne.
 • Zdobędziesz ważne w życiu zawodowym i prywatnym tzw. kompetencje miękkie. Podczas warsztatów  “Techniki skutecznego uczenia się”, “Warsztaty myślenia projektowego”, “Komunikacja interpersonalna i wystąpienia publiczne” oraz “Podstawy przedsiębiorczości” i “Absolwent na rynku pracy” rozwiniesz umiejętności osobiste (między innymi zarządzanie swoim czasem, radzenie sobie ze stresem, samomotywację, asertywność, kreatywność) oraz umiejętności interpersonalne (praca zespołowa, zdolności perswazyjne, argumentowanie, motywowanie innych do pracy, rozwiązywanie konfliktów, autoprezentacja itp.).
 • Doświadczanie a nie słuchanie. Większość zajęć dydaktycznych to aktywizujące studentów ćwiczenia, laboratoria i konwersatoria. Klasyczne wykłady stanowią mniej niż 30% zajęć.
 • Socjologia da Ci szerokie spojrzenie na otaczającą rzeczywistość. Zapoznasz się z socjologią kultury, mobilności i migracji, narodu i grup etnicznych, rynku pracy, zdrowia i medycyny i innymi obszarami życia społecznego.
 • Na socjologii możesz pogłębiać swoje zainteresowania lub odnaleźć nowe. Ponad 40% zajęć stanowią przedmioty do wyboru! Twój plan zajęć będziesz mógł dostosować do swoich potrzeb i zainteresowań.
 • Dużo zależy od Ciebie. Jako student socjologii możesz rozwijać się w studenckich organizacjach i kołach naukowych, współdecydować w sprawach akademickich w samorządzie studenckim, wizytować z wykładowcami instytucje i firmy, uczestniczyć w imprezach i projektach o charakterze naukowym, integracyjnym i społecznym.
 • Jako absolwent studiów socjologicznych pierwszego stopnia (licencjackich) posiądziesz wiedzę i umiejętności przygotowujące do kontynuacji studiów na drugim stopniu (magisterskich).

 

Rekrutacja

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonego kompletu dokumentów do wyczerpania limitu miejsc.

Rejestracja

Wejdź na stronę irk.umcs.lublin.pl i zarejestruj się już dziś!

Wybierz kierunek

Spośród dostępnych w katalogu kierunków studiów wybierz Socjologię!

UMCS. Zadbaj o swoją przyszłość!

Możliwości rozwoju:


Działalność w Kole Naukowym Studentów Socjologii, Studenckim Kole Naukowym Socjologów Gospodarki i Organizacji, realizacja projektów badawczych lub społecznych, konstruowanych w ramach zajęć dydaktycznych, uczestnictwo w przedsięwzięciach szkoleniowych, projektach społecznych oraz promocyjnych, pozyskiwanie środków na badania, zawodowe praktyki krajowe i zagraniczne.


 


Zdobędziesz umiejętności:

 • diagnozowania procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych i gospodarczych, społecznych, czynników ryzyka zdrowotnego)
 • przeprowadzania podstawowych analiz statystycznych z pomocą narzędzi informatycznych
 • mediacyjne i negocjacyjne
 • kompetencji miękkich: komunikatywność, kreatywność
 • umiejętności pracy w zespole

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie po studiach?

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:
 • ośrodkach badania opinii publicznej i rynku lub może założyć własną firmę badawczą
 • administracji rządowej i samorządowej (oraz w jej instytucjach)
 • korporacjach biznesowych i medialnych
 • firmach zajmujących się budowaniem wizerunku, badaniami marketingowymi, ewaluacją, zarządzaniem zasobami ludzkimi (human resources)
 • dynamicznie rozwijającym się sektorze pozarządowym
 • instytucjach zajmujących się edukacją, kulturą czy ochroną zdrowia

Formularz kontaktowy

Wydział Filozofii i Socjologii
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
20-031 Lublin


O Wydziale:

Wydział Filozofii i Socjologii dąży w ofercie edukacyjnej do wypośrodkowania pomiędzy dobrym przygotowaniem specjalistycznym a ogólnohumanistycznym wykształceniem. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowią specjaliści oraz praktycy w zakresie socjologii, filozofii, kognitywistyki, polityki publicznej, europeistyki, kreatywności społecznej.

Wydział prowadzi studia o profilu ogólnoakademickim i praktycznym, dostosowuje programy nauczania i specjalności do zmieniającego się rynku pracy. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne - w tym aplikowania o granty i posługiwania się językami obcymi - otwierające drogę do nowych rynków pracy. Studia II stopnia (magisterskie) umożliwiają realizowanie indywidualnych ścieżek nauczania. Wydział dysponuje bogatą bazą dydaktyczną (nowoczesnymi salami dydaktycznymi, aulą konferencyjną, dobrze zaopatrzoną biblioteką wydziałową, trzema pracowniami komputerowymi oraz specjalistyczną salą dydaktyczną dla osób niepełnosprawnych).

Nasi absolwenci orientują się w złożonej rzeczywistości społecznej, mają zdolność krytycznego myślenia, trafnego formułowania hipotez, kreatywnego rozwiązywania problemów, prowadzenia badań –  są elastyczni i otwarci na zmiany. Znajdują zatrudnienie na wyższych uczelniach, w instytucjach kultury, urzędach, fundacjach i przedsiębiorstwach, są wśród nich specjaliści różnych branż, eksperci, menadżerowie i politycy.

***