dr Jolanta Kociuba

Komunikaty dla studentów

Konsultacje w semestrze letnim 2011/2012:

Urlop zdrowotny

Życiorys naukowy

1982 r. , Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie – tytuł magistra psychologii na podstawie pracy pt. “Badanie formalnych właściwości struktur poznawczych u neurotyków ze środowiska studenckiego”.

1982 – 2003 r. – praca w Zakładzie Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii UMCS.

1984 r.  – staż naukowy na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

1988-1990 r. – studia  doktoranckie w  Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

1994 r., Wydział Nauk Społecznych KUL – obrona pracy doktorskiej pt. “Rozwojowe aspekty koncepcji własnego “ja” u aktorów”.

1995 – 2005 r. – funkcja stałego biegłego sądowego w zakresie psychologii przy Sądzie Okręgowym w Lublinie.

2003 r. – praca na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Kultury i Wychowania UMCS.

Członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.

Zainteresowania naukowe

Zainteresowania naukowe: psychologiczne wymiary kultury, tożsamość jako zjawisko psychokulturowe, antropologia emocji, psychospołeczne problemy w praktyce sądowej.

Organizacje naukowe:

Zajęcia dydaktyczne:

Prowadzę wykłady i ćwiczenia z psychologii społecznej, psychologii rozwoju człowieka, psychologii ogólnej, psychologii w biznesie, socjologii oraz seminarium badawcze.

Osiągnięcia i wyróżnienia:

Publikacje

Czy istnieje “człowiek globalny”? Psychologiczne aspekty myślenia, (w:)B. Syroka Płonka, A.Szlagowska (red.), Globalizacja i transformacje ustrojowe w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe Orbis exterior orbis interior, Wrocław, 2010, s. 73-83.

Nowoczesna tożsamość – jednokulturowa czy wielokulturowa?, (w:) L. Dyczewski, J. Szulich Kałuża, R. Szwed (red.), Stałość i zmienność tożsamości, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2010, s. 227-242.

Rodzina w kulturze indywidualizmu. Psychokulturowe czynniki przemian w rodzinie, (w:) Mieczysław Dudek (red.), Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny, Wyd. Lub. Szkoły Wyższej w Rykach, Ryki 2009, s. 33-54.

Psychokulturowy wymiar indywidualizmu. Koncepcja człowieka w kulturze współczesnej, (w:)A. Biała, M. Gwozda, J. Kociuba, E. Krawczak, U. Kusio (red.), Człowiek wobec universum. Ksiąga jubileuszowa z okazji 75. rocznicy urodzin prof. M. Filipiaka, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s. 175-189.

Metakultura podobieństwa i różnicy – ujęcie kultury według Ulfa Hannerza, (w:) A. Biała, M. Gwozda, J. Kociuba, E. Krawczak, U. Kusio (red.), Człowiek wobec universum. Ksiąga jubileuszowa z okazji 75. rocznicy urodzin prof. M. Filipiaka, Wyd. UMCS, Lublin 2010, s.261-269.

Nowoczesna tożsamość – jednokulturowa czy wielokulturowa?, (w:) L. Dyczewski, J. Szulich Kałuża, R. Szwed (red.), Stałość i zmienność tożsamości, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2010, 1 arkusz.

Między paradygmatem przyrodniczym a humanistycznym. Metodologiczne refleksje nad statusem nauk społecznych, (w:) J. Styk (red. nauk.), Annales UMCS, sectio I Philosophia-Sociologia, vol. XXXIII, Lublin 2010, 1 arkusz.

Dialektyka globalizacji, (w:) P.M.Tałanczuk, P.Bromskij, W.Adamek, O.O.Stawickij, W.K.Proijuk, I.P.Petruk, M.M.Gon, O.D. Ładiuk, Ł.M.Woliewacz (red.), Economic and social development of the post-communistic states in the conditions of globalization. Collection of Scientific Articles of the International Scientific-Practical Conference, Rivne, 2010, PI BMPoŁ  “Ukraina”, s.366, 0,5 arkusza.

Kontakt

Zakład Socjologii Kultury i Wychowania

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4 (stary „HUMANIK”) pokój 139

e-mail: jolantajaninakociuba@gmail.com

tel. 514-976-448

p5rn7vb